Podnikanie v USA

Poradenstvo pri riešení daňových povinností v Spojených štátoch amerických.

Poradenstvo a zakladanie obchodných spoločností v USA.

Vízové poradenstvo a právne služby poskytuje zmluvná advokátska kancelária.

Podnikanie v Amerike je vo viacerých veciach iné ako v prípade krajín EÚ a exis

Korporácie

Služby virtuálneho sídla poskytujeme v dvoch mestách v Slovenskej republike.

Založenie spoločnosti poskytujeme prostredníctvom zmluvnej advokátskej kancelárie.

Vykonávame zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri SR.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšou formou podnikania na SR.

Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v registri a vytváranie virtuálnych sídiel.

Dane a účtovníctvo

Vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy a súvisiace poradenstvo.

Komplexné poradenstvo pri riešení daňových povinností a podávaní daňových priznaní.

Vedenie účtovníctva, riešenie daňových povinností a podávanie daňových priznaní.

Marketing

Propagácia Vášho podnikania v súčasnom online prostredí s cieľom získať nových klientov.

Ako sa návštevníci správajú na webe? Prečo nerobia to, čo chcete?

Potrebujete vytvoriť texty pre webovú stránku, články alebo iné popisky?

SEO

Aby používatelia vyhľadávali Váš web, musí spĺňať základné SEO princípy.

Chcete svojim zákazníkom pravidelne rozposielať newslettre s novinkami?

Sociálne siete sú dnes dôležitou súčasťou každej online marketingovej stratégie.

IT

IT

Tvorba webovej alebo mobilnej aplikácie, návrh UX/UI dizajnu či práca s AR technológiou.

Tvorba vizuálne príťažlivého UX/UI dizajnu, ktorý si používatelia zamilujú.

Webová stránka je Vašou vizitkou, ktorá má v online svete veľký význam.

Technológia rozšírenej reality vytvorí pre spoločnosť veľkú pridanú hodnotu.

Tvorba natívnych iOS a Android mobilných a multiplatformových aplikácií.

Nachádzanie efektívneho riešenia na implementáciu blockchain databázy v podnikaní.

Implementácia chatbota na webovú stránku s cieľom usmerňovať návštevníkov na webe.

Právo

Všetky právne služby sú poskytované advokátmi so skúsenosťami v mnohých oblastiach.

Súdne alebo mimosúdne vymáhanie Vašich pohľadávok a nariadenie a vedenie exekúcií.

Dokumentumok kidolgozása az ingatlanok átruházásához és jogi tanácsadás.

Kompletná príprava a vypracovanie dokumentov v konaní o rozvod manželstva.

Poradenstvo v oblasti internetového predaja a právny audit obchodných podmienok.

Zastupovanie športovcov i športových klubov pri vyjednávaní podmienok a príprava zmlúv.

Vypracovanie právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru.

Poskytovanie komplexných právnych služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti dopravy.

Zakladanie obchodných spoločností, vykonanie právneho auditu a vymáhanie pohľadávok.

Príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv v súvislosti s medzinárodným obchodom.

Príprava a podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a na povolenie reštrukturalizácie.

Právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva – vlastnícke, záväzkové,...

Zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom a súdom a právne poradenstvo.

Zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku a právne poradenstvo.

Vypracovanie trestného oznámenia, obhajoba obvinených a zastupovanie poškodených.

Komplexné právne poradenstvo v oblastiach rodinného práva s medzinárodným prvkom.

Zakladanie ambulancií, získavanie licencií a príprava zmluvnej agendy pre prevádzkovateľov.

Analýza stavu spracúvania a vypracovanie dokumentácie o ochrane osobných údajov.

Zastupovanie v súdnom konaní a komplexné právne poradenstvo v styku s orgánmi EÚ.

Poradenstvo pri výbere správnej právnej formy zakladajúcej firmy a príprava podkladov.

Zastupovanie pri vymáhaní práv, povinností a nárokov a zastupovanie v konaní.

Komplexná analýza procesov a právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.